Frequent silencing of RASSF1A by DNA methylation in thymic neuroendocrine tumours

Koichiro Kajiura, Hiromitsu Takizawa, Yuki Morimoto, Kiyoshi Masuda, Mitsuhiro Tsuboi, Reina Kishibuchi,Nuliamina Wusiman, Toru Sawada, Naoya Kawakita, Hiroaki Toba, Mitsuteru Yoshida, Yukikiyo Kawakami,Takuya Naruto, Issei Imoto, Akira Tangoku, Kazuya Kondo

2017.11.30