CXCR4 Expression is Associated with Poor Prognosis in Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Masakazu Goto, Takahiro Yoshida, Yota Yamamoto, Yoshihito Furukita, Seiya Inoue, Satoshi Fujiwara, Naoya Kawakita, Takeshi Nishino, Takuya Minato, Yasuhiro Yuasa, Hiromichi Yamai, Hirokazu Takechi, Junichi Seike, Yoshimi Bando, and Akira Tangoku

2017.11.30