Glutamine protects the small intestinal mucosa in anticancer drug-induced rat enteritis model

Hirokazu Takechi, Kazuaki Mawatari, Nagakatsu Harada, Yutaka Nakaya, Megumi Asakura, Mutsumi Aihara, Hiromitsu Takizawa, Masakazu Goto, Takeshi Nishino, Takuya Minato, Yoshihito Furukita, Yota Yamamoto, Yasuhiro Yuasa, Hiromichi Yamai, Takahiro Yoshida, Junichi Seike and Akira Tangoku

2014.12.04