The effects of the herbal medicine Daikenchuto (TJ-100) after esophageal cancer resection, open-label, randomized controlled trial

Takeshi Nishino, Takahiro Yoshida, Masakazu Goto, Seiya Inoue, Takuya Minato, Satoshi Fujiwara, Yota Yamamoto, Yoshihito Furukita, Yasuhiro Yuasa, Hiromichi Yamai, Hirokazu Takechi, Hiroaki Toba, Hiromitsu Takizawa, Mitsuteru Yoshida, Junichi Seike, Takanori Miyoshi, Akira Tangoku

2018.11.22