A randomized, open label study of the efficacy of prophylactic 24-h low-dose landiolol for atrial fibrillation in transthoracic esophagectomy

Takahiro Yoshida, Yoshihito Furukita, Yota Yamamoto, Takeshi Nishino, Seiya Inoue, Masami Morimoto,Kazumasa Okumura, Hiroaki Toba, Mitsuteru Yoshida, Hiromitsu Takizawa, Akira Tangoku

2017.11.30