Gender differences in clinicopathological features and prognosis of squamous cell carcinoma of the esophagus

Takeshi Nishino, Takahiro Yoshida, Seiya Inoue, Satoshi Fujiwara, Masakazu Goto, Takuya Minato,Yoshihito Furukita, Yota Yamamoto, Yasuhiro Yuasa, Hiromichi Yamai, Hirokazu Takechi, Hiroaki Toba,Hiromitsu Takizawa, Mitsuteru Yoshida, Junichi Seike, Takanori Miyoshi, Akira Tangoku

2017.11.30