The sterno-tracheal distance is an important factor of anastomotic leakage of retrosternal gastric tube reconstruction after esophagectomy

Seiya Inoue, Takahiro Yoshida, Takeshi Nishino, Masakazu Goto, Yoshihito Furukita, Yota Yamamoto,
Satoshi Fujiwara, Takuya Minato, Hiroyuki Sumitomo, Yasuhiro Yuasa, Hiromitsu Takizawa, Akira Tangoku

2019.12.27